Internetowe Biuro Obsługi

Najczęściej zadawane pytania

Numer: IBO/001/2021 Data dodania: 2021-02-10
Regulamin IBOK
Więcej pod adresem: Regulamin IBOK
Numer: IBO/015/2020 Data dodania: 2020-12-01
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Wniosek-o-uzg-dokum-proj
Więcej pod adresem: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Numer: IBO/014?2020 Data dodania: 2020-12-01
Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego
Więcej pod adresem: Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego
Numer: IBO/013/2020 Data dodania: 2020-12-01
Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej
Więcej pod adresem: Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej
Numer: IBO/009/2020 Data dodania: 2020-12-01
Wniosek o wydanie warunków
Więcej pod adresem: Wniosek o wydanie warunków
Numer: IBO/012/2020 Data dodania: 2020-09-21
Wniosek o wydanie zapewnienia
Więcej pod adresem: Wniosek o wydanie zapewnienia
Numer: UMOWA_WK Data dodania: 2020-05-15
UMOWA WODA I KANALIZACJA
Więcej pod adresem: DRUK - UMOWA WODA I KANALIZACJA
Numer: UMOWA_W Data dodania: 2020-05-15
UMOWA WODA
Więcej pod adresem: DRUK - UMOWA WODA
Numer: UMOWA_K Data dodania: 2020-05-15
UMOWA KANALIZACJA
Więcej pod adresem: DRUK - UMOWA KANALIZACJA
Numer: IBO/011/2020 Data dodania: 2020-05-15
Wniosek o wydanie zaświadczenia końcowego
Więcej pod adresem: Wniosek o wydanie zaświadczenia końcowego
12
Pytanie 1:
Czy istnieje możliowść wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej?
Odpowiedź:
Nie, nie ma takiej możliwości. Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Nie przestrzeganie tego zakazu grozi karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Pytanie 2:
Chciałam się dopytać jakie są procedury i koszty podłączenia drugiego licznika, mierzącego wykorzystanie wody do podlewania ogródka.
Odpowiedź:
Warunki montażu dodatkowego wodomierza do podlewania ogrodu są następujące:
1. Odbiorca wody winien wystąpić z wnioskiem o zamontowanie wodomierza do podlewania ogrodu (koszty montażu ponosi Odbiorca).
2. Odbiorca przygotowuje instalację do podlewania ogrodu na własny koszt.
3. Wodomierz zostanie zamontowany obok wodomierza głównego, jako licznik równoległy (nie jako podlicznik) przez przedstawiciela "Wodociągów Dębickich".
4. Instalację do podlewania należy wykonać jako oddzielną w stosunku do instalacji głównej. Dodatkowo, za licznikiem należy zamontować zawór antyskażeniowy.
5. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela "Wodociągów Dębickich" (zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna).
6. Za pobór wody naliczana będzie opłata wg wskazań licznika oraz stała opłata abonamentowa przez cały rok.

Pytanie 3:
Dlaczego i za co muszę płacić abonament?
Odpowiedź:
Abonament to opłata za gotowość do dostarczenia wody bądź przyjęcia ścieków przez przedsiębiorstwo od odbiorcy. Jej wielkość jest stała, niezależna od ilości zużytej wody, czy odprowadzania ścieków. Nawet jeśli ktoś nie zużyje 1 litra wody, ale posiada przyłącze do instalacji, jest "gotowy" do pobrania wody, a „Wodociągi” do jej dostarczenia. W poprzednich latach opłata ta była ukryta w cenie wody, co narażało na większe koszty odbiorców zużywających jej duże ilości. Osoby, które posiadają przyłącz wody, a z niej nie korzystały /własne studnie/ nie płaciły nic, pomimo podnoszenia przez przedsiębiorstwo kosztów obsługi tej sieci.

Na podstawie art. 23, art. 25 i art.27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. "w sprawie określenia taryf, wzoru o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" Przedsiębiorstwo wprowadziło opłatę abonamentową uwzględniając rzeczywiste koszty ponoszone przez zakład za świadczone usługi bądź gotowość ich świadczenia.

Na koszty powyższe składają się koszty obsługi technicznej /utrzymanie i konserwacja przyłączy wodno-kanalizacyjnych, urządzeń pomiarowych oraz koszty obsługi sprzedaży.