Internetowe Biuro Obsługi

Taryfy

Numer: IBO/001/2021 Data dodania: 2021-02-10
Regulamin IBOK
Więcej pod adresem: Regulamin IBOK
Numer: IBO/015/2020 Data dodania: 2020-12-01
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Wniosek-o-uzg-dokum-proj
Więcej pod adresem: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Numer: IBO/014?2020 Data dodania: 2020-12-01
Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego
Więcej pod adresem: Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego
Numer: IBO/013/2020 Data dodania: 2020-12-01
Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej
Więcej pod adresem: Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej
Numer: IBO/009/2020 Data dodania: 2020-12-01
Wniosek o wydanie warunków
Więcej pod adresem: Wniosek o wydanie warunków
Numer: IBO/012/2020 Data dodania: 2020-09-21
Wniosek o wydanie zapewnienia
Więcej pod adresem: Wniosek o wydanie zapewnienia
Numer: UMOWA_WK Data dodania: 2020-05-15
UMOWA WODA I KANALIZACJA
Więcej pod adresem: DRUK - UMOWA WODA I KANALIZACJA
Numer: UMOWA_W Data dodania: 2020-05-15
UMOWA WODA
Więcej pod adresem: DRUK - UMOWA WODA
Numer: UMOWA_K Data dodania: 2020-05-15
UMOWA KANALIZACJA
Więcej pod adresem: DRUK - UMOWA KANALIZACJA
Numer: IBO/011/2020 Data dodania: 2020-05-15
Wniosek o wydanie zaświadczenia końcowego
Więcej pod adresem: Wniosek o wydanie zaświadczenia końcowego
12

Dębica,13 luty 2017r

 

OGŁOSZENIE

WODOCIĄGI Dębickie Sp. z o.o.

39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35

 

Informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 5 i ust. 7 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2015r. poz. 139/

 

 1. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

- grupa I - gospodarstwa domowe

- grupa II - cele produkcyjne

- grupa III- inne cele

 

 1. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

 

 1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości

 

- grupa I - gospodarstwa domowe - 3,62 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,91 zł/ m3

- grupa II - cele produkcyjne - 3,62 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,91 zł/ m3  

- grupa III - inne cele - 3,62 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,91 zł/ m3  

 

2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 

2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości:

 

- grupa I - gospodarstwa domowe 4,25 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,59 zł/ m3

- grupa II - cele produkcyjne 4,47 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,83 zł/ m3

- grupa III- inne cele 4,47 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,83 zł/ m3

 

 1. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich grup ( I, II, III):

2.3.1 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o wskazania wodomierza     

5,19 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  5,61 zł brutt0


2.3.2 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o przeciętne normy zużycia wody

(ryczałt)

3,98 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  4,30 zł brutto

 

2.3.3. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków  w oparciu o wskazania wodomierza lub

(ryczałt)

4,90 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  5,29 zł brutto

 

 1. WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH EKSPLOATOWANYCH PRZEZ  WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.

 

Lp.

 

 

 

Wskaźniki

 

 

 

Jednostka

stężenia

 

 

Stężenie
dopuszczalne

 

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – stawki opłat netto [zł/m3]

1

2

3

4

5

1

Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

mgO2/dm3

700,00

0,3 x Kr przekr. x 4,47

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową

mgO2/dm3

1000,0

0,3 x Kr przekr. x 4,47

3

Chlorki

mgCl/dm3

1000,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

4

Siarczany

mgSO4/dm3

500,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

5

Siarczyny

mgSO­­3/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

6

Zawiesina ogólna

mg/dm3

350,0

0,2 x Kr przekr. x 4,47

7

Temperatura

oC

35

1,0 x Kr przekr. x 4,47

8

Wartość pH

pH

6,5-9,5

1,0 x Kr przekr. x 4,47

9

Azot ogólny

mgN/dm3

120,0

0,3 x Kr przekr. x 4,47

10

Azot amonowy

mgNNH4/dm3

60,0

0,2 x Kr przekr. x 4,47

11

Azot azotynowy

mgNNH3/dm3

10,0

0,3 x Kr przekr. x 4,47

12

Fosfor ogólny

mgP/dm3

12,0

0,3 x Kr przekr. x 4,47

13

Żelazo ogólne

mgFe/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

14

Rodanki

mgCNS/dm3

30,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

15

Cyjanki wolne

mgCN/dm3

0,5

1,0 x Kr przekr. x 4,47

16

Cyjanki związane /kompleksowe/

mgCN/dm3

3,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

17

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/dm3

0,1

1,0 x Kr przekr. x 4,47

18

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

100,0

0,3 x Kr przekr. x 4,47

19

Wanad

mgWd/dm3

2,0

5,0 x Kr przekr. x 4,47

20

Srebro

mgAg/dm3

0,5

5,0 x Kr przekr. x 4,47

21

Ołów

mgPb/dm3

0,05

5,0 x Kr przekr. x 4,47

22

Rtęć

mgHg/dm3

0,01

5,0 x Kr przekr. x 4,47

23

Miedź

mgCu/dm3

0,05

5,0 x Kr przekr. x 4,47

24

Cynk

mgZn/dm3

2,0

5,0 x Kr przekr. x 4,47

25

Kadm

mgCd/dm3

0,1

5,0 x Kr przekr. x 4,47

26

Chrom ogólny

mgCr/dm3

0,2

5,0 x Kr przekr. x 4,47

27

Chrom+6

mgCr/dm3

0,2

5,0 x Kr przekr. x 4,47

28

Nikiel

mgNi/dm3

1,0

5,0 x Kr przekr. x 4,47

29

Bor

mgB/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

30

Arsen

mgAs/dm3

0,5

5,0 x Kr przekr. x 4,47

31

Chlor wolny

mgCl2/dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

32

Chlor całkowity

mgCl2/dm3

4,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

33

Siarczki

mgS/dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

34

Antymon

mgSb /dm3

0,5

1,0 x Kr przekr. x 4,47

35

Bar

mgBa /dm3

5,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

36

Beryl

mgBe /dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

37

Cyna

mgSn /dm3

2,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

38

Kobalt

mgCo /dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

39

Molibden

mgMo /dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

40

Selen

mgSe /dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

41

Tal

mgTl /dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

42

Tytan

mgTi /dm3

2,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

43

Fluorki

mgF /dm3

20,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

44

Węglowodory ropopochodne

mg/dm3

15,0

5,0 x Kr przekr. x 4,47

45

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne aninowe )

mg/l

15,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

46

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe )

mg/l

20,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

47

Insektycydy fosforoorganiczne

mg /dm3

0,1

1,0 x Kr przekr. x 4,47

48

Lotne związki chloroorganiczne (VOX)

mg Cl/dm3

1,5

1,0 x Kr przekr. x 4,47

49

Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)

mg Cl/dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

50

Lotne węglowodory aromatyczne (BTX )

mg/dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

51

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

mg Cl/dm3

0,2

1,0 x Kr przekr. x 4,47

Kr Kr przekr. - krotność przekroczenia dopuszczalnych wartośći wskaźników zanieczyszczeń
obliczana według wzoru

                                      Kr przekr. = (Srzecz :Sdop) - 1

gdzie: Srzecz- stężenie rzeczywiste określane na podstwaie analizy ścieków mg/dm3
Sdop - stężenie dopuszczalne mg/dm3

4,47 - cena netto za 1m3 odprowadzanych ścieków wg Uchwały Rady Miejskiej w zł/m3        

 • Do stawek netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
 • Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się dla każdego wskaźnika oddzielnie za wyjątkiem wskaźników: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot amonowy, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, dla których stawkę za przekroczenie nalicza się dla jednego wskaźnika dla którego krotność przekroczenia jest największa.

 

 

 

 

Dębica,11 marzec 2016r.

OGŁOSZENIE

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35

 

Informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 8 i ust. 9 Ustawy z dnia 07.06.2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2015r. poz. 139/

 

 1. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

- grupa gospodarstwa domowe

- grupa II - cele produkcyjne

- grupa III - inne cele

 1. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:
 1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości

- grupa - gospodarstwa domowe         3,62 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,91 zł/ m3

- grupa II - cele produkcyjne 3,62 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,91 zł/ m3  

- grupa III - inne cele 3,62 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,91 zł/ m3  

2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości:

- grupa I - gospodarstwa domowe         4,25 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,59 zł/ m3

- grupa II - cele produkcyjne 4,47 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,83 zł/ m3

- grupa  III- inne cele 4,47 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,83 zł/ m3

 

 1. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich grup ( I, II, III):

  2.3.1 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o wskazania wodomierza 

  5,19 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  5,61 zł brutto

  2.3.2 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o przeciętne normy zużycia wody  
  (ryczałt)

3,98 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  4,30 zł brutto

 

2.3.3. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków  w oparciu o wskazania wodomierza lub

(ryczałt)

4,90 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  5,29 zł brutto

 

 1. WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH EKSPLOATOWANYCH PRZEZ  WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.

Lp.

 

 

 

Wskaźniki

 

 

 

Jednostka

stężenia

 

 

Stężenie
dopuszczalne

 

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – stawki opłat netto [zł/m3]

 

1

2

3

4

5

1

Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

mgO2/dm3

700,00

0,3 x Kr przekr. x 4,47

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową

mgO2/dm3

1000,0

0,3 x Kr przekr. x 4,47

3

Chlorki

mgCl/dm3

1000,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

4

Siarczany

mgSO4/dm3

500,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

5

Siarczyny

mgSO­­3/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

6

Zawiesina ogólna

mg/dm3

350,0

0,2 x Kr przekr. x 4,47

7

Temperatura

oC

35

1,0 x Kr przekr. x 4,47

8

Wartość pH

pH

6,5-9,5

1,0 x Kr przekr. x 4,47

9

Azot ogólny

mgN/dm3

120,0

0,3 x Kr przekr. x 4,47

10

Azot amonowy

mgNNH4/dm3

60,0

0,2 x Kr przekr. x 4,47

11

Azot azotynowy

mgNNH3/dm3

10,0

0,3 x Kr przekr. x 4,47

12

Fosfor ogólny

mgP/dm3

12,0

0,3 x Kr przekr. x 4,47

13

Żelazo ogólne

mgFe/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

14

Rodanki

mgCNS/dm3

30,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

15

Cyjanki wolne

mgCN/dm3

0,5

1,0 x Kr przekr. x 4,47

16

Cyjanki związane /kompleksowe/

mgCN/dm3

3,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

17

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/dm3

0,1

1,0 x Kr przekr. x 4,47

18

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

100,0

0,3 x Kr przekr. x 4,47

19

Wanad

mgWd/dm3

2,0

5,0 x Kr przekr. x 4,47

20

Srebro

mgAg/dm3

0,5

5,0 x Kr przekr. x 4,47

21

Ołów

mgPb/dm3

0,05

5,0 x Kr przekr. x 4,47

22

Rtęć

mgHg/dm3

0,01

5,0 x Kr przekr. x 4,47

23

Miedź

mgCu/dm3

0,05

5,0 x Kr przekr. x 4,47

24

Cynk

mgZn/dm3

2,0

5,0 x Kr przekr. x 4,47

25

Kadm

mgCd/dm3

0,1

5,0 x Kr przekr. x 4,47

26

Chrom ogólny

mgCr/dm3

0,2

5,0 x Kr przekr. x 4,47

27

Chrom+6

mgCr/dm3

0,2

5,0 x Kr przekr. x 4,47

28

Nikiel

mgNi/dm3

1,0

5,0 x Kr przekr. x 4,47

29

Bor

mgB/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

30

Arsen

mgAs/dm3

0,5

5,0 x Kr przekr. x 4,47

31

Chlor wolny

mgCl2/dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

32

Chlor całkowity

mgCl2/dm3

4,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

33

Siarczki

mgS/dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

34

Antymon

mgSb /dm3

0,5

1,0 x Kr przekr. x 4,47

35

Bar

mgBa /dm3

5,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

36

Beryl

mgBe /dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

37

Cyna

mgSn /dm3

2,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

38

Kobalt

mgCo /dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

39

Molibden

mgMo /dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

40

Selen

mgSe /dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

41

Tal

mgTl /dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

42

Tytan

mgTi /dm3

2,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

43

Fluorki

mgF /dm3

20,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

44

Węglowodory ropopochodne

mg/dm3

15,0

5,0 x Kr przekr. x 4,47

45

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne aninowe )

mg/l

15,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

46

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe )

mg/l

20,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

47

Insektycydy fosforoorganiczne

mg /dm3

0,1

1,0 x Kr przekr. x 4,47

48

Lotne związki chloroorganiczne (VOX)

mg Cl/dm3

1,5

1,0 x Kr przekr. x 4,47

49

Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)

mg Cl/dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

50

Lotne węglowodory aromatyczne (BTX )

mg/dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,47

51

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

mg Cl/dm3

0,2

1,0 x Kr przekr. x 4,47

 

 

     Kr przekr.  - krotność przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń

     obliczana wg wzoru:

     Kr przekr. = (S rzecz.  : S dop.) -1

 

                   gdzie:

                  S rzecz.         – stężenie rzeczywiste określone na podstawie analizy ścieków [mg/dm3]

                  S dop.        – stężenie dopuszczalne [mg/dm3]

 

                  4,47 - cena netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków wg uchwały Rady Miejskiej [w zł/m3]

 

 • Do stawek netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
 • Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się dla każdego wskaźnika oddzielnie za wyjątkiem wskaźników: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot amonowy, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, dla których stawkę za przekroczenie nalicza się dla jednego wskaźnika dla którego krotność przekroczenia jest największa.

 

 1. STAWKI  OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH
 1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

86,84 zł netto + 8% VAT = 93,79 zł brutto

 1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

86,84 zł netto + 8% VAT = 93,79 zł brutto

 

Dębica, 25 luty 2015r.

OGŁOSZENIE

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35

 

Informuje, od dnia 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 07.06.2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z poźn. zm./

 

  TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

- grupa I - gospodarstwa domowe

- grupa II - cele produkcyjne

- grupa III - inne cele

 1. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:
 1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości

- grupa I - gospodarstwa domowe ; 3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,81 zł/ m3

- grupa II - cele produkcyjne 3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,81 zł/ m3  

- grupa III - inne cele 3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,81 zł/ m3  

 

2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości:

- grupa I - gospodarstwa domowe 4,14 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,47 zł/ m3

- grupa II - cele produkcyjne 4,36 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,71 zł/ m3

- grupa III- inne cele 4,36 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,71 zł/ m3

 

 1. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich grup ( I, II, III):

2.3.1 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o wskazania wodomierza

       5,19 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  5,61 zł brutto

 

2.3.2 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o przeciętne normy zużycia wody   

(ryczałt)

4,62 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  4,99 zł brutto

 

2.3.3. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków  w oparciu o wskazania wodomierza lub

(ryczałt)

4,90 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT =  5,29 zł brutto

 

 1. WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH EKSPLOATOWANYCH PRZEZ  WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.

 

Lp

 

 

 

Wskaźniki

 

 

 

Jednostka

 stężenia

 

 

Stężenie
dopuszczalne

 

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – stawki opłat netto [zł/m3]

1

2

3

4

5

1

Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

 mgO2/dm3

700,00

0,3 x Kr przekr. x 4,36

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową

 mgO2/dm3

1000,0

0,3 x Kr przekr. x 4,36

3

Chlorki

 mgCl/dm3

500,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

4

Siarczany

 mgSO4/dm3

300,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

5

Substancje rozpuszczone

 mg/dm3

1000,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

6

Zawiesina ogólna

 mg/dm3

350,0

0,2 x Kr przekr. x 4,36

7

Temperatura

 oC

35

1,0 x Kr przekr. x 4,36

8

Substancje promieniotwórcze

 mg/dm3

0,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

9

Wartość pH

 pH

6,5-9,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

10

Azot amonowy

 mgNNH4/dm3

60,0

0,2 x Kr przekr. x 4,36

11

Azot azotanowy

 mgNNH3/dm3

50,0

0,3 x Kr przekr. x 4,36

12

Azot ogólny

 mgN/dm3

120,0

0,3 x Kr przekr. x 4,36

13

Fosfor ogólny

 mgP/dm3

12,0

0,3 x Kr przekr. x 4,36

14

Żelazo ogólne

 mgFe/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

15

Rodanki

 mgCNS/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

16

Cyjanki z wyjątkiem cyjanków związanych (kompleksowych)

 mgCN/dm3

0,1

1,0 x Kr przekr. x 4,36

17

Cyjanki związane /kompleksowe/

 mgCN/dm3

3,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

18

Fenole lotne

 mg/dm3

0,05

1,0 x Kr przekr. x 4,36

19

Detergenty(substancje powierzchniowo czynne)

 mg/dm3

10,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

20

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

 mg/dm3

50,0

0,2 x Kr przekr. x 4,36

21

Wanad

 mgWd/dm3

1,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

22

Srebro

 mgAg/dm3

0,01

5,0 x Kr przekr. x 4,36

23

Mangan

 mgMn/dm3

0,8

5,0 x Kr przekr. x 4,36

24

Ołów

 mgPb/dm3

0,05

5,0 x Kr przekr. x 4,36

25

Rtęć

 mgHg/dm3

0,01

5,0 x Kr przekr. x 4,36

26

Miedź

 mgCu/dm3

0,05

5,0 x Kr przekr. x 4,36

27

Cynk

 mgZn/dm3

2,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

28

Kadm

 mgCd/dm3

0,1

5,0 x Kr przekr. x 4,36

29

Chrom ogólny

 mgCr/dm3

0,2

5,0 x Kr przekr. x 4,36

30

 Nikiel  mgNi/dm3

1,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

31

Suma metali ciężkich 

 mg/dm3

2,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

32

Bor

 mgB/dm3

1,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

33

Magnez

 mgMg/dm3

30,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

34

Arsen

 mgAs/dm3

0,20

5,0 x Kr przekr. x 4,36

35

Potas

 mgK/dm3

40,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

36

Sód

 mgNa/dm3

400,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

37

Chlor wolny

 mgCl2/dm3

5,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

38

Siarczki

 mgS/dm3

0,2

1,0 x Kr przekr. x 4,36

39

Dwusiarczek węgla

 mgCS2/dm3

0,2

1,0 x Kr przekr. x 4,36

40

Alkohol metylowy

 mg/dm3

0,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

41

Nafta

 mg/dm3

10,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

42

Karbid

 mgCaC2/dm3

0,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

43

Trójchloroetylen

 mgCHCICCI2/dm3

0,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

44

Alkaloidy

 mg/dm3

0,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

45

Cukier

 mg/dm3

150,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

46

Aldehyd mrówkowy

 mgHCHO/dm3

2,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

47

Akrylonitryl

  mg/dm3

20,0

1,0 x Kr przekr. x 4,36

48

Trójnitrotoluen

MgC6H2H2(NO2)3/dm3

0,1

1,0 x Kr przekr. x 4,36

49

Węglowodory ropopochodne

 mg/dm3

15,0

5,0 x Kr przekr. x 4,36

Kr przekr. - krotność przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń

obliczana wg wzoru:

kr.= (S rzecz : S dop. ) -1

Srzecz.  – stężenie rzeczywiste określone na podstawie analizy ścieków [mg/dm3

Sdop    – stężenie dopuszczalne [mg/dm3]

4,36 - cena netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

 • Do stawek netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
 • Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się dla każdego wskaźnika oddzielnie za wyjątkiem wskaźników: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot amonowy, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, dla których stawkę za przekroczenie nalicza się dla jednego wskaźnika dla którego krotność przekroczenia jest największa.

 

 1. STAWKI  OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH

 

 1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

77,32 zł netto + 8% VAT = 83,51 zł brutto

 

 1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

77,32 zł netto + 8% VAT = 83,51 zł brutto

 

                         

Dębica 7 marca 2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35


Informuje, że od dnia 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 8 i ust. 9 Ustawy z dnia 07.06.2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z poźn. zm./

1. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

- grupa I - gospodarstwa domowe
- grupa II - cele produkcyjne
- grupa III - inne cele

2. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

2.1.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę :

Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości :
- grupa I - gospodarstwa domowe 3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 3,81 zł/ m3
- grupa II - cele produkcyjne 3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 3,81 zł/ m3
- grupa III - inne cele 3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 3,81 zł/ m3


2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości:
- grupa I - gospodarstwa domowe 4,14 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 4,47 zł/ m3
- grupa II - cele produkcyjne 4,36 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 4,71 zł/ m3
- grupa III- inne cele 4,36 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 4,71 zł/ m3


2.3. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich
grup ( I, II, III) :

2.3.1 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o wskazania wodomierza 5,19 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 5,61 zł brutto

2.3.2 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) 4,62 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 4,99 zł brutto

2.3.3. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków w oparciu o wskazania wodomierza lub ryczałt 4,90 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 5,29 zł butto

3. WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH EKSPLOATOWANYCH PRZEZ WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.

 Lp

 


Wskaźniki


Jednostka stężenia


Stężenie
dopuszczalne

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – stawki opłat netto [zł/m3]

1

2

3

4

5

1 Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 mgO2/dm3 700,00 0,3 x Kr przekr. x 4,36
2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową mgO2/dm3 1000,0 0,3 x Kr przekr. x 4,36
3 Chlorki mgCl/dm3 500,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
4 Siarczany mgSO4/dm3 300,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
5 Substancje rozpuszczone mg/dm3 1000,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
6 Zawiesina ogólna mg/dm3 350,0 0,2 x Kr przekr. x 4,36
7 Temperatura oC 35 1,0 x Kr przekr. x 4,36
8 Substancje promieniotwórcze mg/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
9 Wartość pH pH 6,5-9,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
10 Azot amonowy mgNNH4/dm3 60,0 0,2 x Kr przekr. x 4,36
11 Azot azotanowy mgNNH3/dm3 50,0 0,3 x Kr przekr. x 4,36
12 Azot ogólny mgN/dm3 120,0 0,3 x Kr przekr. x 4,36
13 Fosfor ogólny mgP/dm3 12,0 0,3 x Kr przekr. x 4,36
14 Żelazo ogólne mgFe/dm3 10,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
15 Rodanki mgCNS/dm3 10,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
16 Cyjanki z wyjątkiem cyjanków związanych (kompleksowych) mgCN/dm3 0,1 1,0 x Kr przekr. x 4,36
17 Cyjanki związane /kompleksowe/ mgCN/dm3 3,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
18 Fenole lotne mg/dm3 0,05 1,0 x Kr przekr. x 4,36
19 Detergenty(substancje powierzchniowo czynne) mg/dm3 10,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
20 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3 50,0 0,2 x Kr przekr. x 4,36
21 Wanad mgWd/dm3 1,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36
22 Srebro mgAg/dm3 0,01 5,0 x Kr przekr. x 4,36
23 Mangan mgMn/dm3 0,8 5,0 x Kr przekr. x 4,36
24 Ołów mgPb/dm3 0,05 5,0 x Kr przekr. x 4,36
25 Rtęć mgHg/dm3 0,01 5,0 x Kr przekr. x 4,36
26 Miedź mgCu/dm3 0,05 5,0 x Kr przekr. x 4,36
27 Cynk mgZn/dm3 2,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36
28 Kadm mgCd/dm3 0,1 5,0 x Kr przekr. x 4,36
29 Chrom ogólny mgCr/dm3 0,2 5,0 x Kr przekr. x 4,36
30 Nikiel mgNi/dm3 1,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36
31 Suma metali ciężkich mg/dm3 2,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36
32 Bor mgB/dm3 1,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
33 Magnez mgMg/dm3 30,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
34 Arsen mgAs/dm3 0,20 5,0 x Kr przekr. x 4,36
35 Potas mgK/dm3 40,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
36 Sód mgNa/dm3 400,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
37 Chlor wolny mgCl2/dm3 5,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
38 Siarczki mgS/dm3 0,2 1,0 x Kr przekr. x 4,36
39 Dwusiarczek węgla mgCS2/dm3 0,2 1,0 x Kr przekr. x 4,36
40 Alkohol metylowy mg/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
41 Nafta mg/dm3 10,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36
42 Karbid mgCaC2/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
43 Trójchloroetylen mgCHCICCI2/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
44 Alkaloidy mg/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
45 Cukier mg/dm3 150,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
46 Aldehyd mrówkowy mgHCHO/dm3 2,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
47 Akrylonitryl mg/dm3 20,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
48 Trójnitrotoluen mgC6H2H2(NO2)3/dm3 0,1 1,0 x Kr przekr. x 4,36
49 Węglowodory ropopochodne mg/dm3 15,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36
 


Kr przekr. - krotność przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń obliczana wg wzoru:
 

Kr przekr. = (Srzecz : Sdop) - 1
 


S rzecz. – stężenie rzeczywiste określone na podstawie analizy ścieków [mg/dm3]
S dop. – stężenie dopuszczalne [mg/dm3]

       4,36 – cena netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków
 

· Do stawek netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
· Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się dla każdego wskaźnika oddzielnie za wyjątkiem wskaźników: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot amonowy, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, dla których stawkę za przekroczenie nalicza się dla jednego wskaźnika dla którego krotność przekroczenia jest największa.

 

 

3. STAWKi OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

 

a) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

 

     77,32 zł. netto + 8% VAT = 83,51 brutto

 

a) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

     77,32 zł. netto + 8% VAT = 83,51 brutto

 

 

 

___________________________________________________________________

 

 

a) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

 

77,32 zł. netto + 8% VAT = 83,51 brutto

 

                                                                        

Dębica 18 marca 2013r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35


Informuje, że od dnia 1 kwietnia 2013r. do 31 marca 2014r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 8 i ust. 9 Ustawy z dnia 07.06.2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z poźn. zm./

1. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

- grupa I - gospodarstwa domowe
- grupa II - cele produkcyjne
- grupa III - inne cele

2. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

2.1.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę :

Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości :
- grupa I - gospodarstwa domowe 3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 3,81 zł/ m3
- grupa II - cele produkcyjne 3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 3,81 zł/ m3
- grupa III - inne cele 3,53 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 3,81 zł/ m3


2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości:
- grupa I - gospodarstwa domowe 4,14 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 4,47 zł/ m3
- grupa II - cele produkcyjne 4,36 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 4,71 zł/ m3
- grupa III- inne cele 4,36 zł/ m3 (netto) + 8% VAT = 4,71 zł/ m3


2.3. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich
grup ( I, II, III) :

2.3.1 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o wskazania wodomierza 5,19 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 5,61 zł brutto

2.3.2 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) 4,62 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 4,99 zł brutto

2.3.3. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków w oparciu o wskazania wodomierza lub ryczałt 4,90 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 5,29 zł butto

3. WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH EKSPLOATOWANYCH PRZEZ WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.

 Lp

 


Wskaźniki


Jednostka stężenia


Stężenie
dopuszczalne

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – stawki opłat netto [zł/m3]

1

2

3

4

5

1 Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 mgO2/dm3 700,00 0,3 x Kr przekr. x 4,36
2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową mgO2/dm3 1000,0 0,3 x Kr przekr. x 4,36
3 Chlorki mgCl/dm3 500,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
4 Siarczany mgSO4/dm3 300,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
5 Substancje rozpuszczone mg/dm3 1000,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
6 Zawiesina ogólna mg/dm3 350,0 0,2 x Kr przekr. x 4,36
7 Temperatura oC 35 1,0 x Kr przekr. x 4,36
8 Substancje promieniotwórcze mg/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
9 Wartość pH pH 6,5-9,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
10 Azot amonowy mgNNH4/dm3 60,0 0,2 x Kr przekr. x 4,36
11 Azot azotanowy mgNNH3/dm3 50,0 0,3 x Kr przekr. x 4,36
12 Azot ogólny mgN/dm3 120,0 0,3 x Kr przekr. x 4,36
13 Fosfor ogólny mgP/dm3 12,0 0,3 x Kr przekr. x 4,36
14 Żelazo ogólne mgFe/dm3 10,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
15 Rodanki mgCNS/dm3 10,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
16 Cyjanki z wyjątkiem cyjanków związanych (kompleksowych) mgCN/dm3 0,1 1,0 x Kr przekr. x 4,36
17 Cyjanki związane /kompleksowe/ mgCN/dm3 3,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
18 Fenole lotne mg/dm3 0,05 1,0 x Kr przekr. x 4,36
19 Detergenty(substancje powierzchniowo czynne) mg/dm3 10,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
20 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3 50,0 0,2 x Kr przekr. x 4,36
21 Wanad mgWd/dm3 1,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36
22 Srebro mgAg/dm3 0,01 5,0 x Kr przekr. x 4,36
23 Mangan mgMn/dm3 0,8 5,0 x Kr przekr. x 4,36
24 Ołów mgPb/dm3 0,05 5,0 x Kr przekr. x 4,36
25 Rtęć mgHg/dm3 0,01 5,0 x Kr przekr. x 4,36
26 Miedź mgCu/dm3 0,05 5,0 x Kr przekr. x 4,36
27 Cynk mgZn/dm3 2,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36
28 Kadm mgCd/dm3 0,1 5,0 x Kr przekr. x 4,36
29 Chrom ogólny mgCr/dm3 0,2 5,0 x Kr przekr. x 4,36
30 Nikiel mgNi/dm3 1,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36
31 Suma metali ciężkich mg/dm3 2,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36
32 Bor mgB/dm3 1,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
33 Magnez mgMg/dm3 30,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
34 Arsen mgAs/dm3 0,20 5,0 x Kr przekr. x 4,36
35 Potas mgK/dm3 40,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
36 Sód mgNa/dm3 400,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
37 Chlor wolny mgCl2/dm3 5,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
38 Siarczki mgS/dm3 0,2 1,0 x Kr przekr. x 4,36
39 Dwusiarczek węgla mgCS2/dm3 0,2 1,0 x Kr przekr. x 4,36
40 Alkohol metylowy mg/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
41 Nafta mg/dm3 10,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36
42 Karbid mgCaC2/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
43 Trójchloroetylen mgCHCICCI2/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
44 Alkaloidy mg/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
45 Cukier mg/dm3 150,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
46 Aldehyd mrówkowy mgHCHO/dm3 2,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
47 Akrylonitryl mg/dm3 20,0 1,0 x Kr przekr. x 4,36
48 Trójnitrotoluen mgC6H2H2(NO2)3/dm3 0,1 1,0 x Kr przekr. x 4,36
49 Węglowodory ropopochodne mg/dm3 15,0 5,0 x Kr przekr. x 4,36


Kr przekr. - krotność przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń obliczana wg wzoru:
 

Kr przekr. = (Srzecz : Sdop) - 1
 

gdzie:
S rzecz. – stężenie rzeczywiste określone na podstawie analizy ścieków [mg/dm3]
S dop. – stężenie dopuszczalne [mg/dm3]

4,36 – cena netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków
 

· Do stawek netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
· Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się dla każdego wskaźnika oddzielnie za wyjątkiem wskaźników: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot amonowy, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, dla których stawkę za przekroczenie nalicza się dla jednego wskaźnika dla którego krotność przekroczenia jest największa.

 

 

3. STAWKi OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

 

a) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

 

     77,32 zł. netto + 8% VAT = 83,51 brutto

 

a) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

     77,32 zł. netto + 8% VAT = 83,51 brutto

 

 

 

___________________________________________________________________

 

 

a) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

 

77,32 zł. netto + 8% VAT = 83,51 brutto

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35


Informuje, że od dnia 1 kwietnia 2012r. do 31 marca 2013r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 8 i ust. 9 Ustawy z dnia 07.06.2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z poźn. zm./ 

1. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

 - grupa I  - gospodarstwa domowe
- grupa II  - cele produkcyjne
- grupa III - inne cele 

2. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

2.1.1.      Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę :

Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości :
- grupa I - gospodarstwa domowe 3,40 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,67 zł/ m3
- grupa II   - cele produkcyjne 3,40 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,67 zł/ m3  
- grupa III  - inne cele  3,40 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  3,67 zł/ m3    


2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości: 
- grupa I - gospodarstwa domowe  3,99 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,31 zł/ m3
- grupa II - cele produkcyjne  4,20 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,54 zł/ m3
- grupa  III-  inne cele 4,20 zł/ m3 (netto) + 8% VAT =  4,54 zł/ m3 


2.3. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich grup ( I, II, III) :

2.3.1 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o wskazania
wodomierza 5,04 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 5,44 zł brutto

2.3.2 Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody w oparciu o przeciętne
normy zużycia wody(ryczałt) 4,47 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 4,83 zł brutto

2.3.3. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków w oparciu
o wskazania wodomierza lub ryczałt 4,72 zł netto/ odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 5,10 zł butto

3. WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH EKSPLOATOWANYCH PRZEZ  WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o.
 

 

 

 

 


Lp

   

 


Wskaźniki   

 


Jednostka stężenia   

Stężenie
dopuszczalne  

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – stawki opłat netto [zł/m3] 

1

2

3

4

5

1 Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 mgO2/dm3 700,00 0,3 x Kr przekr. x 4,20
2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową mgO2/dm3 1000,0 0,3 x Kr przekr. x 4,20
3 Chlorki mgCl/dm3 500,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
4 Siarczany mgSO4/dm3 300,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
5 Substancje rozpuszczone mg/dm3 1000,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
6 Zawiesina ogólna mg/dm3 350,0 0,2 x Kr przekr. x 4,20
7 Temperatura oC 35 1,0 x Kr przekr. x 4,20
8 Substancje promieniotwórcze mg/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
9 Wartość pH pH 6,5-9,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
10 Azot amonowy mgNNH4/dm3 60,0 0,2 x Kr przekr. x 4,20
11 Azot azotanowy mgNNH3/dm3 50,0 0,3 x Kr przekr. x 4,20
12 Azot ogólny mgN/dm3 120,0 0,3 x Kr przekr. x 4,20
13 Fosfor ogólny mgP/dm3 12,0 0,3 x Kr przekr. x 4,20
14 Żelazo ogólne mgFe/dm3 10,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
15 Rodanki mgCNS/dm3 10,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
16 Cyjanki z wyjątkiem cyjanków związanych (kompleksowych) mgCN/dm3 0,1 1,0 x Kr przekr. x 4,20
17 Cyjanki związane /kompleksowe/ mgCN/dm3 3,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
18 Fenole lotne mg/dm3 0,05 1,0 x Kr przekr. x 4,20
19 Detergenty(substancje powierzchniowo czynne) mg/dm3 10,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
20 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3 50,0 0,2 x Kr przekr. x 4,20
21 Wanad mgWd/dm3 1,0 5,0 x Kr przekr. x 4,20
22 Srebro mgAg/dm3 0,01 5,0 x Kr przekr. x 4,20
23 Mangan mgMn/dm3 0,8 5,0 x Kr przekr. x 4,20
24 Ołów mgPb/dm3 0,05 5,0 x Kr przekr. x 4,20
25 Rtęć mgHg/dm3 0,01 5,0 x Kr przekr. x 4,20
26 Miedź mgCu/dm3 0,05 5,0 x Kr przekr. x 4,20
27 Cynk mgZn/dm3 2,0 5,0 x Kr przekr. x 4,20
28 Kadm mgCd/dm3 0,1 5,0 x Kr przekr. x 4,20
29 Chrom ogólny mgCr/dm3 0,2 5,0 x Kr przekr. x 4,20
30 Nikiel mgNi/dm3 1,0 5,0 x Kr przekr. x 4,20
31 Suma metali ciężkich mg/dm3 2,0 5,0 x Kr przekr. x 4,20
32 Bor mgB/dm3 1,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
33 Magnez mgMg/dm3 30,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
34 Arsen mgAs/dm3 0,20 5,0 x Kr przekr. x 4,20
35 Potas mgK/dm3 40,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
36 Sód mgNa/dm3 400,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
37 Chlor wolny mgCl2/dm3 5,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
38 Siarczki mgS/dm3 0,2 1,0 x Kr przekr. x 4,20
39 Dwusiarczek węgla mgCS2/dm3 0,2 1,0 x Kr przekr. x 4,20
40 Alkohol metylowy mg/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
41 Nafta mg/dm3 10,0 5,0 x Kr przekr. x 4,20
42 Karbid mgCaC2/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
43 Trójchloroetylen mgCHCICCI2/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
44 Alkaloidy mg/dm3 0,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
45 Cukier mg/dm3 150,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
46 Aldehyd mrówkowy mgHCHO/dm3 2,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
47 Akrylonitryl mg/dm3 20,0 1,0 x Kr przekr. x 4,20
48 Trójnitrotoluen mgC6H2H2(NO2)3/dm3 0,1 1,0 x Kr przekr. x 4,20
49 Węglowodory ropopochodne mg/dm3 15,0 5,0 x Kr przekr. x 4,20

Kr przekr.  - krotność przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń
obliczana
  wg wzoru:
       Kr przekr. =   (Srzecz :  Sdop- 1 
gdzie: 
S rzecz.  – stężenie rzeczywiste określone na podstawie analizy ścieków [mg/dm3]
S dop. – stężenie dopuszczalne [mg/dm3] 
4,20       – cena netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków

·   Do stawek netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
·  Stawkę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się dla każdego wskaźnika oddzielnie za wyjątkiem wskaźników: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot amonowy, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, dla których stawkę za przekroczenie nalicza się dla jednego wskaźnika dla którego krotność przekroczenia jest największa.  

___________________________________________________________________ 

OGŁOSZENIE

 Wodociągi Dębickie Sp. z  o.o.
39-200 Dębicaul. Kosynierów Racławickich 35
NIP 872-000-42-72

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 8 i ust. 9 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  /Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z poźn. zm./

 
 1. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

- grupa I gospodarstwa domowe

- grupa II inne cele

- grupa III - przemysł

 

2. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:


2.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę :

2.1.1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości

-     grupa I –   gospodarstwa domowe – 3,18 zł/m3 (netto) + 8% VAT =
      3,43 zł/m3 brutto

-     grupa II i III – pozostali odbiorcy –  3,18 zł/m3 (netto) + 8% VAT = 
      3,43 zł/m3 brutto

 
      2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków  w wysokości:

-     grupa I –   gospodarstwa domowe – 3,70 zł/m3 (netto) + 8% VAT =
      4,00 zł/m3 brutto

-     grupa II i III – pozostali odbiorcy –  3,89 zł/m3 (netto) + 8% VAT =
     4,20 zł/m3 brutto

 

2.3. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich grup:

2.3.1. Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody
          5,08 zł netto/odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 5,49 zł brutto

2.3.2. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków
          5,33 zł netto/odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 5,76 zł brutto

 

 

 

______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2011r. stawki podatku od towarów i usług
/VAT/
 

Wodociągi Dębickie Sp. z  o.o. informuje, że od dnia 1 stycznia  2011 r. do 31 marca 2011 r. na podstawie art. 16 oraz art. 19 Ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

1.TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

- grupa I gospodarstwa domowe

- grupa II cele produkcyjne

- grupa III - inne cele

2. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

2.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę :

2.1.1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości

- grupa I – gospodarstwa domowe – 2,98 zł/m3 (netto) + 8% VAT = 3,22 zł/m3 brutto
- grupa II i III – pozostali odbiorcy – 2,98 zł/m3 (netto) + 8% VAT = 3,22 zł/m3 brutto

2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków  w wysokości:

- grupa I – gospodarstwa domowe – 3,48 zł/m3 (netto) + 8% VAT = 3,76 zł/m3 brutto
- grupa II i III – pozostali odbiorcy –  3,66 zł/m3 (netto) + 8% VAT = 3,95 zł/m3 brutto

2.3. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich grup :

2.3.1. Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody

         4,98 zł netto/odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 5,38 zł brutto

2.3.2. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków

         5,23 zł netto/odbiorcę /miesiąc + 8% VAT = 5,65 zł brutto   

_______________________________________________________________________________ 

 

OGŁOSZENIE 

Wodociągi Dębickie Sp. z  o.o.
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
NIP 872-000-42-72  

Informujemy,  że od dnia 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 8 i ust. 9 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz.858 z poźn. zm./

1. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

- grupa I - gospodarstwa domowe
- grupa II - cele produkcyjne
- grupa III - inne cele


2. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:


2.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę :


2.1.1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości

- grupa I gospodarstwa domowe 
  2,98 zł/m3 (netto) + 7% VAT = 3,19 zł/m3 brutto

- grupa II i III – pozostali odbiorcy
  2,98 zł/m3(netto) + 7% VAT = 3,19 zł/m3 brutto 


2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków  w wysokości:

- grupa I – gospodarstwa domowe 
 3,48 zł/m3 (netto) + 7% VAT = 3,72 zł/m3 brutto


- grupa II i III – pozostali odbiorcy 
 3,66 zł/m3 (netto) + 7% VAT = 3,92 zł/m3 brutto

2.3. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich grup:
 
2.3.1. Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody
     4,98 zł netto/odbiorcę /miesiąc + 7% VAT = 5,33 zł brutto


2.3.2. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków
         5,23 zł netto/odbiorcę /miesiąc + 7% VAT = 5,60 brutto 

 _______________________________________________________________________________

 

 

OGŁOSZENIE

Wodociągi Dębickie Sp. z  o.o.

39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
NIP 872-000-42-72

informuje, że od dnia 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 8 i ust. 9 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  /Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z poźn. zm./


1.  TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

- grupa I - gospodarstwa domowe
- grupa II- cele produkcyjne
- grupa III - inne cele 

2. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

2.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę :

2.1.1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości

        -grupa I gospodarstwa domowe – 2,74 zł/m3 (netto) + 7% VAT = 2,93 zł/m3 brutto
        -grupa II i III – pozostali odbiorcy – 2,74 zł/m3(netto) + 7% VAT = 2,93 zł/m3 brutto 

2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków  w wysokości:
       -grupa I – gospodarstwa domowe – 3,22 zł/m3 (netto) + 7% VAT = 3,45 zł/m3 brutto
       -grupa II i III – pozostali odbiorcy – 3,38 zł/m3 (netto) + 7% VAT = 3,62 zł/m3 brutto


2.3. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich grup:
 
2.3.1. Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody
        4,98 zł netto/odbiorcę /miesiąc + 7% VAT = 5,33 zł brutto

2.3.2. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków
        5,23 zł netto/odbiorcę /miesiąc + 7% VAT = 5,60 zł brutto

_______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Wodociągi Dębickie Sp. z  o.o.

39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 35
NIP 872-000-42-72

informuje, że od dnia 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 8 i ust. 9 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  /Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z poźn. zm./


1.TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

        - grupa I - gospodarstwa domowe
        - grupa II - inne cele
        - grupa III - przemysł 

2. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

2.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę :

2.1.1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości


        -grupa I gospodarstwa domowe – 2,41 zł/m3 (netto) + 7% VAT = 2,58 zł/m3 brutto
        -grupa II i III – pozostali odbiorcy – 2,41 zł/m3(netto) + 7% VAT = 2,58 zł/m3 brutto 

2.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:


2.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków  w wysokości:

        -grupa I – gospodarstwa domowe – 2,84 zł/m3 (netto) + 7% VAT = 3,04 zł/m3 brutto
        -grupa II i III – pozostali odbiorcy – 3,02 zł/m3 (netto) + 7% VAT = 3,23 zł/m3 brutto


2.3. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ze wszystkich grup:

 

2.3.1. Dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody

        4,54 zł netto/odbiorcę /miesiąc + 7% VAT = 4,86 zł brutto

2.3.2. Dla odbiorców korzystających z usług zrzutu ścieków

        4,96 zł netto/odbiorcę /miesiąc + 7% VAT = 5,31 zł brutto

 

____________________________________________________________________________ 

Uchwała Nr  V/ 38 /07

Rady Miejskiej w Dębicy z dnia  02 marca 2007r. 

w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

 odprowadzanie ścieków

      Na podstawie art.18. ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), oraz art. 24 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U.  z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

za wodę:

l/   dla gospodarstw domowych - grupa I 
     netto 2,20  zł/m3, 7% VAT ,  2,35  zł/m3 brutto

2/  dla pozostałych odbiorców - grupa II i grupa III
     netto  2,35 zł/m3, 7% VAT ,  2,51  zł/m3 brutto

3/   stawka opłaty abonamentowej

 dla grupy I   -  4,44 zł netto,   7%  VAT,    4,75  zł  brutto
 dla grupy II  -  4,44 zł netto,   7%  VAT,    4,75  zł  brutto
 dla grupy III-    4, 44  zł  netto,   7%  VAT,    4,75  zł  brutto

za ścieki:

l/   dla gospodarstw  domowych – grupa I
    netto 2,33 zł/m3,  7% VAT,  2,49  zł/m3 brutto

2/   dla pozostałych odbiorców – grupa II i grupa III
      netto 3,02 zł/m3, 7% VAT,  3,23  zł/m3 brutto

3/  stawka opłaty abonamentowej

dla grupy I -4,87zł netto, 7% VAT, 5,21 ;zł brutto
dla grupy II - 4,87zł netto, 7% VAT, 5,21 złbrutto
dla grupy III-4, 87 zł 7%  VAT, 5,21 zł brutto

§2

Taryfy określone w § l mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia   01 kwietnia 2007r. do dnia 31 marca  2008r. 

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi “Wodociągów Dębickich" Sp. z o.o. w Dębicy

§4

Zarząd “Wodociągów Dębickich" Sp. z o.o. w Dębicy ogłasza taryfy w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.