Internetowe Biuro Obsługi

Zawieranie umów

Numer: IBO/001/2021 Data dodania: 2021-02-10
Regulamin IBOK
Więcej pod adresem: Regulamin IBOK
Numer: IBO/015/2020 Data dodania: 2020-12-01
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Wniosek-o-uzg-dokum-proj
Więcej pod adresem: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Numer: IBO/014?2020 Data dodania: 2020-12-01
Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego
Więcej pod adresem: Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego
Numer: IBO/013/2020 Data dodania: 2020-12-01
Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej
Więcej pod adresem: Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej
Numer: IBO/009/2020 Data dodania: 2020-12-01
Wniosek o wydanie warunków
Więcej pod adresem: Wniosek o wydanie warunków
Numer: IBO/012/2020 Data dodania: 2020-09-21
Wniosek o wydanie zapewnienia
Więcej pod adresem: Wniosek o wydanie zapewnienia
Numer: UMOWA_WK Data dodania: 2020-05-15
UMOWA WODA I KANALIZACJA
Więcej pod adresem: DRUK - UMOWA WODA I KANALIZACJA
Numer: UMOWA_W Data dodania: 2020-05-15
UMOWA WODA
Więcej pod adresem: DRUK - UMOWA WODA
Numer: UMOWA_K Data dodania: 2020-05-15
UMOWA KANALIZACJA
Więcej pod adresem: DRUK - UMOWA KANALIZACJA
Numer: IBO/011/2020 Data dodania: 2020-05-15
Wniosek o wydanie zaświadczenia końcowego
Więcej pod adresem: Wniosek o wydanie zaświadczenia końcowego
12
Mieszkańcy Dębicy, którzy chcą się przyłączyć do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej powinni:
  1. Wypełnić wniosek o warunki techniczne dostawy wody i przyjęcia ścieków dołączając kopie mapy zasadniczej w skali 1:500.

  2. Na podstawie warunków i mapy do celów projektowych należy opracować projekt przyłączy w 3 egzemplarzach uzgadniając go w ZUD i branżowo w Wodociągach Dębickich.

  3. Wykonanie przyłączy zlecić firmie posiadającej stosowne uprawnienia.

  4. Dokonać odbioru technicznego przez pracowników Wodociągów Dębickich.

  5. Przed przyłączeniem się do sieci należy zwrócić się do Wodociągów Dębickich o zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę i przyjęcie ścieków.

Do podpisania umowy prosimy załączyć dokumenty niezbędne do jej zawarcia.

5.1. w przypadku osób fizycznych:
· imię i nazwisko;
· adres zamieszkania /adres korespondencyjny;
· adres punktu poboru /zrzutu, którego umowa ma dotyczyć;
· nr PESEL;
· akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do: własności /użytkowania /zarządzania nieruchomości;
· planowany pobór wody lub zrzutu ścieków w miesiącu (w m3).

5.2. w przypadku osób prawnych – (w tym) podmiotów gospodarczych:
· nazwa podmiotu;
· adres korespondencyjny;
· adres punktu poboru/zrzutu, którego umowa ma dotyczyć;
· odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej;
· nr NIP;
· nr REGON;
· w przypadku spółek z o.o. – dodatkowo wysokość kapitału zakładowego.

Zawarcie umowy może nastąpić po przedłożeniu w/w dokumentów przez odbiorcę do Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach i przesłana do odbiorcy w celu podpisania. Po podpisaniu należy zwrócić umowę do siedziby Spółki w dwóch egzemplarzach. Odbiorcy zostanie zwrócony podpisany przez Wodociągi Dębickie sp. z o.o. oryginał umowy.
Miejscem, gdzie można bezpośrednio zawrzeć umowę jest Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta. Odbiorca, posiadający podane wyżej dane, na miejscu może podpisać odpowiednią umowę.

Wzory dokumentów:
Umowa na przyjęcie ścieków do kanalizacji miejskiej.pdf
Umowa o zaopatrzeniu w wodę.pdf
Umowa o zaopatrzeniu w wodę i przyjęciu ścieków do kanalizacji miejskiej.pdf
Aby przejrzeć zamieszczone dokumenty w formacie PDF, należy pobrać plik i uruchomić
w programie Adobe Reader.
LINK: https://get.adobe.com/pl/reader/